Prázdny košík

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE RUČNÉ NÁRADIE POZOR!!!

Prečítajte si všetky pokyny!  Nedodržiavanie  nasledujúcich pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar alebo ťažké poranenia. Tieto pokyny spoľahlivo uschovajte.
Pojem „elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (prípojnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovými batériami (bez prípojnej šnúry), pojem „pneumatické náradie“ sa vzťahuje na ručné náradie, ktoré je poháňané stlačeným vzduchom zo zásobníka, alebo kompresora.

Udržiavajte svoje pracovisko čisté a upratané. Neporiadok na pracovisku a neosvetlenie časti pracoviska môžu viesť k úrazu.

Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Náradie produkuje iskry, ktoré môžu prach alebo pary zapáliť.

Deti a iné osoby udržiavajte počas práce od ručného elektrického náradia v dostatočnej vzdialenosti. V prípade odpútania Vašej pozornosti by ste mohli stratiť kontrolu nad náradím.

Elektrická bezpečnosť

a) Vidlica prívodnej šnúry  (ďalej len zástrčka)  sa musí hodiť do prívodnej zásuvky. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie meniť. Pri uzemnených spotrebičoch nepoužívajte spolu s nimi žiadne adaptéry. Nezmenená zástrčka a vhodná zásuvka znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s povrchovými plochami uzemnených spotrebičov, ako sú elektrické rúry, vyhrievacie telesá, sporáky a chladničky. Keď je vaše telo uzemnené riziko zásahu elektrickým prúdom je vyššie.
c) Chráňte elektrické ručné náradie pred dažďom a vlhkom. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte v daždi a vlhku!!!
d) Nepoužívajte šnúru na prenášanie náradia, na jeho vešanie, ani za ňu nevyťahujte zástrčku zo zásuvky. Prívodnú šnúru chráňte pred horúčavou, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo zauzlené šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
e) Ak pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie prívody, ktoré sú schválené pre používanie do vonkajšieho prostredia .

Bezpečnosť osôb / Pracovné riziká

a) Buďte pozorní, dávajte pozor na to , čo robíte a k práci s elektrickým, alebo pneumatickým náradím ( ďalej len náradie) pristupujte rozumne. Nepoužívajte  náradie, keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam. Užívateľ náradia musí byť fyzicky schopný a oprávnený k jeho použitiu.
 b) Noste osobné ochranné pomôcky, ochranný odev a vždy majte nasadené ochranné okuliare. Nosenie ochranného odevu a používanie ochranných pomôcok ako ochrannej dýchacej masky, bezpečnostných protišmykových topánok, prilby alebo chrániča sluchu, podľa druhu  náradia, znižuje riziko poranenia.
c) Zabráňte neúmyselnému zapnutiu  náradia. Skôr ako vložíte zástrčku do zásuvky, presvedčite sa či je vypínač v polohe vypnuté „VYP“. Ak budete mať počas prenášania  náradia prst na vypínači, alebo ak budete prenášať náradie pripojené na zdroj elektrického prúdu, alebo stlačeného vzduchu môže to mať za následok nehodu.
d) Skôr ako  náradie zapnete, odstráňte nastavovacie a montážne nástroje. Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v pohyblivej časti náradia, môže spôsobiť poranenie.
e) Nepreceňujte sa. Zabezpečte si pevný postoj a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Takto budete môcť  náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
f) Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Dbajte na to, aby ste mali vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialenosti od pohybujúcich sa časti náradia. Pohybujúce sa časti náradia by sa mohli zachytiť voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy. Opakované pracovné úkony, alebo náročné pohyby môžu spôsobiť úraz. Pri znecitlivení, brnení, alebo zblednutí pokožky vyhľadajte lekára.
g) Ak možno namontovať zariadenie na odsávanie alebo zachytávanie prachu, presvedčite sa či je pripojené a správne používané. Používanie týchto zariadení znižuje ohrozenie osôb prachom. Nevdychujte prach a nedotýkajte sa odpadových hmôt bez ochranných pracovných prostriedkov.
h.) Obrobok zaistiť! Na pevné pridržanie obrobku treba použiť upínacie prípravky alebo zverák. To bude istejšie ako pridržanie rukou a umožní obsluhu stroja obidvoma rukami.
ch.) Nedotýkajte sa horúcich,  rotujúcich a kmitajúcich častí náradia.
i.) Skontrolujte, či máte správne nasadené ochranné kryty.
j.) Neupravujte náradie a používajte ho iba na prácu pre ktorú je určené.
k.) Nepracujte s náradím v horľavom a výbušnom prostredí a taktiež v blízkosti zdrojov elektrickej energie. Toto náradie nie je vhodné na prácu v takomto prostredí!!!

Starostlivé zaobchádzanie s  náradím a jeho používanie

a) Náradie nepreťažujte. Pre svoju prácu používajte určené  náradie. Pomocou vhodného  náradia budete môcť v uvedenom rozsahu výkonu pracovať lepšie a bezpečnejšie.
b) Nepoužívajte žiadne náradie, ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zapínať alebo vypínať je nebezpečné a treba ho dať opraviť .
c) Skôr ako budete náradie nastavovať alebo meniť príslušenstvo, resp. pred každým odložením náradia vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu náradia.
d) Nepoužívané  náradie uschovávajte mimo dosahu detí. Nedopustite aby  náradie používali osoby, ktoré nie sú dôkladne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto bezpečnostné pokyny a návod na používanie. Ak náradie používajú neskúsené osoby stáva sa nebezpečným nástrojom.
e) Náradie starostlivo ošetrujte. Skontrolujte, či pohyblivé súčiastky náradia bezchybne fungujú a neblokujú a či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie  náradia. Pred použitím  náradia dajte poškodené súčiastky opraviť. Nejeden úraz bol spôsobený zle udržiavaným náradím.
f) Používané nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo ošetrené nástroje s ostrými reznými hranami sa menej často zablokujú a ich vedenie je podstatne ľahšie.
g) Používajte  náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje a pod. podľa týchto pokynov a podľa predpisu špeciálne pre tento výrobok. Zohľadnite pritom konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú máte vykonať. Používanie  náradia na iné,  ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
Zástrčku a sieťový kábel treba pravidelne kontrolovať a pri poškodení treba nechať vymeniť cez autorizované servisné miesto. Tiež predlžovacie káble je treba pravidelne kontrolovať a pri poškodení vymeniť. Nepoužité nástroje musia byť uložené v suchých uzatvorených priestoroch a uchované mimo dosahu detí.   POZOR! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!!!
h.) Pri práci  s elektrickými teplovzdušnými pištoľami a termolepiacimi pištoľami  vždy dajte pozor na možnosť popálenia, poškodenia materiálu vysokou teplotou a nebezpečenstvo požiaru.
i.) Teplovzdušné a termolepiace pištole po použití vždy dôkladne vychlaďte na bezpečnom mieste, tak aby neprišlo k popáleniu, alebo požiaru. Vždy starostlivo vyberte miesto uloženia, nakoľko pri nedostatočnom vychladení môžu niektoré časti mať takú teplotu, ktorá môže  spôsobiť  požiar!
j.) V prípade vzniku škôd na majetku, tovare, zariadení, alebo zdraví, ktoré vznikne v dôsledku neodbornej práce, alebo v dôsledku použitia nevhodného nádstavca, alebo použitia výrobku v rozpore s bezpečnostými pokynmi a návodom na použitie nie je výrobca, ani dovozca zodpovedný za prípadné záväzky voči tretím osobám.
k.) Pri termolepiacich a teplovzdušných pištoliach v súvislosti s tavením tmelu, alebo lepidla dajte pozor na vysokú teplotu taveného materiálu! Pri odkvapnutí môžete spôsobiť úraz popálením, poleptaním a pod., môže dôjsť tiež k poškodeniu iného tovaru , alebo materiálu! S náradím vždy narábajte  zodpovedne!
       •  UPOZORNENIE pre termolepoiace pištole: Po použití i počas používania, pokiaľ výrobok nedržíte v ruke -  položte pištoľ vždy na stojan a nechajte ju vychladnúť! Nepoužívanie  nožičky podstavca má za následok zatečenie vnútorného priestoru pištole  taveným materiálom , za vady spôsobené v dôsledku nepoužívania nožičky podstavca nenesie výrobca zodpovednosť, a prípadná reklamácia nebude uznaná.
       •  „ Bezchybné fungovanie je zaručené iba pri používaní originálnych lepiacich tyčiniek značky STEINEL a/alebo Henkel.“  Za vady spôsobené v dôsledku použitia  iných , než výrobcom určených tmelov, nenesie  výrobca zodpovednosť a prípadná reklamácia nebude uznaná. Po použití položte pištoľ na stojan a nechajte ju vychladnúť! Fáza ohrevu – 7 minút. Pri dlhších  prestávkach v práci ( viac ako cca 30 minút) odpojte sieťovú koncovku.

Servis – Náradie zverte do opravy len kvalifikovanému personálu a používajte len originálne náhradné súčiastky.

Ostatné riziká – Hoci v návodoch na obsluhu k nášmu náradiu sú obsiahnuté podrobné pokyny na bezpečnú prácu s  náradím, nesie každé  náradie so sebou určité riziká tým, že môže dôjsť k nesprávnemu zapojeniu cez ochranné prípravky. Obsluhujte preto  náradie vždy s potrebnou opatrnosťou!

Náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu!!! Podľa európskej smernice 2002/96EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité  náradie musí zbierať oddelene od ostatného odpadu a podrobiť ekologický šetrnej recyklácii.

CE PREHLÁSENIE o zhode: Výrobky Steinel – náradie a NOVUS – náradie   boli  posudzované podľa §12 ods.3 písm.a zákona č. 264/1999 Zb. v znení neskorších predpisov a sú v zhode  s technickými požiadavkami pre elektrické  zariadenia.

Steinel  Vertrieb GmbH, Nemecká republika vydáva toto  prehlásenie týkajúce sa dátumu výroby produktov STEINEL:- každý kryt originálneho produktu - Steinel je opatrený číselným kódom, ktorý pozostáva  z troch rozličných čísel. Prvé z tohto troj-čísla  je rok produkcie výrobku, nasledujúce dve čísla sú kódom mesiaca produkcie .

Príklad: kód 781 Vysvetlenie spôsobu  tvorby tohto kódu je:  rok 2007 ( = 7 – z číslelného kódu ) a mesiac produkcie  je január ( =81 ), pre lepšie vysvetlenie - január je : 81, - február je: 82 atď. Kód je vždy umiestnený na plášti výrobku.VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE SENZORY A SENZOROVÉ SVIETIDLÁ  POZOR!!!

NEZABÚDAJTE: PRI NEODBORNEJ MANIPULÁCII HROZÍ RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM!!!!

MONTÁŽ ZVERTE VŹDY OSOBE OPRÁVNENEJ NA VÝKON TAKEJTO ČINNOSTI!!!

Servis – Senzory a senzorovú techniku  zverte do opravy len autorizovanému servisnému stredisku  NECO SK a.s, Ružová č. 111, 019 01  Ilava.

Ostatné riziká – Hoci v návodoch na obsluhu k sortimentu senzorovej techniky Steinel  sú obsiahnuté podrobné pokyny na bezpečnú prácu a zabezpečenie riadnej prevádzky , nesie každý produkt so sebou určité riziká spôsobené  v dôsledku  nesprávneho zapojenia! K montáži a obsluhe preto pristupujte vždy s potrebnou opatrnosťou!

Do záruky nie sú zahrnuté tieto vady a časti  (diely) výrobku:
- vady spôsobujúce nefunkčnosť výrobku vzniknuté, ako dôsledok  používania výrobku v rozpore s jeho  funkčným určením, alebo v rozpore s návodom na použitie a to predovšetkým: použitie interiérového svietidla v exteriéroch, alebo v prostredí na ktoré nie je konštruované,
- vady ako rozbitie, či iné mechanické poškodenie výrobku, alebo jeho časti.

Pokiaľ sa na výrobku vyskytne chyba spôsobená  ako následok nesprávneho použitia výrobku ( zlé nastavenie funkčnosti a pod.) , bude uplatnená reklamácia zamietnutá, ako neoprávnená. V prípade neoprávnenej reklamácie má Neco SK, a.s., právo vyúčtovať kupujúcemu čiastku zodpovedajúcu účelne vynaloženým nákladom na reklamačné konanie a to predovšetkým:     

-  diagnostiku, servisné práce ( napr. vyčistenie, pokiaľ servisná práca  slúži k predchádzaniu ďalšieho znefunkčnenia výrobku ) a funkčné preskúšanie, rovnako tiež  prepravné náklady ( a to bez ohľadu na to, aký spôsob dopravy  servisné stredisko zvolilo) . Tieto nároky vznikajú spoločnosti Neco SK, a.s.  aj  v prípade, ak  bola uplatnená reklamácia v dobe počas ktorej sa na výrobok záruka vzťahuje, avšak táto bola zamietnutá.

Servis – výrobky Steinel  zverte do opravy len autorizovanému servisnému stredisku NECO SK, a.s, 019 01 Ilava, ul. Ružová č. 111.

Ostatné riziká – Hoci v návodoch na obsluhu sú obsiahnuté podrobné pokyny na bezpečnú prácu a zabezpečenie riadnej prevádzky , nesie každý produkt so sebou určité riziká spôsobené  v dôsledku  nesprávneho zapojenia! K zapojeniu a obsluhe preto pristupujte vždy s potrebnou opatrnosťou!

Výrobky  nevyhadzujte do komunálneho odpadu!!! Podľa európskej smernice 2002/96EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité  výrobky musia zbierať oddelene od ostatného odpadu a podrobiť ekologický šetrnej recyklácii.


Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   Viac informácií.