bytovky

Záručné vyhlásenie

Záručné vyhlásenie


Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri  kúpe  produktu STEINEL a NOVUS
   
Zakúpili ste si kvalitný výrobok a naše viac,  ako 20 ročné  skúsenosti s predajom týchto produktov nás oprávňujú predpokladať,   že Vaša investícia do tohto  výrobku Vám prinesie úžitok a splní Vaše očakávania.  Sme si istí, že v prípade Vášho zodpovedného prístupu pri  používaní výrobku  sa Vám výrobok odvďačí dlhou životnosťou a bezchybnou funkčnosťou.  
Venujte preto pozornosť  údajom uvedeným v návode na použitie a v tomto záručnom vyhlásení: Táto záruka sa vzťahuje na výrobky Steinel a Novus, ktoré preukázateľne dodala na trh spoločnosť NECO SK, a.s. výhradný dovozca produktov Steinel a Novus ( preukázateľnosť je zaručená plombou umiestnenou na výrobku) Plombu nikdy z výrobku neodstraňujte a zabezpečte,  aby zostala nepoškodená!
Pri kúpe výrobku majte na zreteli, že základom Vašej spokojnosti je, ak si vyberte  výrobok presne  podľa účelu na ktorý ho chcete používať.

NECO SK, a.s. Vám poskytne od dátumu kúpy záruku funkčnosti v trvaní :
- Senzorové produkty z rady STEINEL PROFESSIONAL:  60 mesiacov (5 rokov)
- STEINEL senzorové svietidlá a senzory :  36 mesiacov

Náradie (NOVUS, Steinel):

A: 24 mesiacov  na HOBBY náradie podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 620  Občianského zákonníka . V prípade predaja konečnému spotrebiteľovi ( užívateľ nepoužije doklad o kúpe vo svojom účtovníctve) , spotrebiteľ použije výrobok na občasné, domáce , tzv. hobby použitie.

B: 12 mesiacov  na PROFI náradie podľa zákona č. 513/1991 Zb., § 429 Obchodného zákonníka. V prípade predaja užívateľovi za účelom použitia výrobku v podnikaní, alebo pri inej profesionálnej práci ( užívateľ použije doklad o kúpe vo svojom účtovníctve), vzťahuje sa na všetky  PROFI – výrobky

Vysvetlenie pojmov:
HOBBY  náradie -  produkt určený  na občasné – domáce, alebo hobby použitie a nie na použitie vo výrobe, alebo inej činnosti pri ktorej je produkt nadmerne zaťažený, tzn,-  denná ev. dlhodobá prevádzka ( výroba, priemysel, výkon živnostenských činností).

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom, alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.

PROFI náradie – výrobok určený pre   používanie v priemysle, výrobe, pri výkone živnostenských činností, tzn. výrobky na ktoré sa v rámci  predaja/nákupu vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka .

Záruka funkčnosti - doba počas ktorej STEINEL ručí za bezchybný stav a funkčnosť výrobku  a to  pri  používaní  výrobku a nakladaní s ním v súlade s jeho konštrukčným účelom, pri dodržaní všetkých pokynov , odporučení a upozornení, pričom táto sa vzťahuje výlučne na chyby materiálu, alebo výroby.

Záruka funkčnosti znamená, že Vám okrem zákonného garančeného obdobia zaručujeme, že Váš Steinel produkt zostane vo skvelom stave a bude náležite prevádzkovo spôsobilý počas obdobia uvedeného vyššie. Garantujeme, že tento produkt je bez materiálových, výrobných a dizajnových nedostatkov. Navyše zaručujeme, že všetky elektronické komponenty a káble fungujú korektne a že všetky použité materiály a ich povrchy sú bez defektov.

Záruka sa vzťahuje na chyby výrobku, ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby a ktoré neboli v dobe zakúpenia výrobku zjavné, alebo ktoré neboli  kupujúcemu známe.
Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené konštrukciou, na vady
materiálu a vady spôsobené na strane výrobcu.
   
Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby vzniknuté z nasledujúcich príčin:
•    Neodbornou manipuláciou s výrobkom. Mechanické poškodenie.
•    Nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie výrobku.
•    Použitím výrobku na iné účely, ako na účely, na ktoré je výrobok určený
•    Používaním výrobku v rozpore s jeho bežným použitím či v rozpore s návodom na použitie.
•    Používaním neoriginálneho a nevhodného príslušenstva výrobku.
•    Zanedbanou starostlivosťou o výrobok.
•    Zásahom neautorizovaného servisu.

Do záruky nie sú zahrnuté tieto vady a časti  (diely) výrobku:

•    a./ vady spôsobené nesprávnym používaním, údržbou a ošetrovaním, vady spôsobené zásahom cudzích  telies, vady spôsobené neodbornou manipuláciou s výrobkom, vady spôsobené v dôsledku zanedbanej starostlivosti o výrobok
•    b./ vady spôsobené nesprávnym tlakom, nesprávnym zapojením
•    c./ vady spôsobené použitím  nesprávneho príslušenstva a nesprávnych náhradných  dielov
•    d./ ľahko opotrebovateľné diely: o-krúžky, tesnenia a pod.
•    e./ vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia dielov ako napr. špirála, sací filter, úderníky, motor – tzn. všetky spotrebné diely výrobku  do záruky nie sú zahrnuté, ide o  vady vzniknuté v dôsledku uplynutia životnosti časti výrobku , alebo prirodzeného opotrebenia.
•    Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
•    f.)vady ako rozbitie, či iné mechanické poškodenie výrobku, alebo jeho časti,  
•    g./ vady spôsobujúce nefunkčnosť výrobku vzniknuté, ako dôsledok  používania výrobku v rozpore s jeho  funkčným určením, ako aj v rozpore s návodom na použitie a to predovšetkým:
•    g.1.) použitie Hobby výrobkov na iné, ako hobby účely, tzn. ak je  produkt určený na občasné – domáce, alebo hobby použitie používaný vo výrobe, alebo inej činnosti pri ktorej je produkt nadmerne zaťažený, denná, profesijná  ev. dlhodobá prevádzka.
•    g.2.)u termolepiacich pištolí nepoužívanie  nožičky podstavca ,nedostatočné nahriatie tavnej tyčinky pred použitím, alebo používanie iných než odporúčaných lepiacich tyčiniek: UPOZORNENIE pre termolepoiace pištole: Po použití i počas používania, pokiaľ výrobok nedržíte v ruke -  položte pištoľ vždy na stojan a nechajte ju vychladnúť! Nepoužívanie  nožičky podstavca má za následok zatečenie vnútorného priestoru pištole  taveným materiálom , za vady spôsobené v dôsledku nepoužívania nožičky podstavca nenesie výrobca zodpovednosť, a prípadná reklamácia nebude uznaná.
•    „Bezchybné fungovanie je zaručené iba pri používaní originálnych lepiacich tyčiniek značky STEINEL a/alebo Henkel.“  Za vady spôsobené v dôsledku použitia  iných , než výrobcom určených tmelov, nenesie  výrobca zodpovednosť a prípadná reklamácia nebude uznaná. Po použití položte pištoľ na stojan a nechajte ju vychladnúť! Fáza ohrevu – 7 minút. Pri dlhších  prestávkach v práci ( viac ako cca 30 minút) odpojte sieťovú koncovku.
•    13.Vady spôsobené v dôsledku opotrebenia výrobku, nesprávneho použitia výrobku, alebo jeho  preťaženia nie sú skutočnými vadami výrobku. Pokiaľ sa na výrobku vyskytne chyba spôsobená v dôsledku podľa bodu 12 , alebo ako následok  prirodzeného opotrebenia, preťaženia alebo nesprávneho použitia výrobku ( ktoré je v rozpore s návodom na použitie), bude uplatnená reklamácia zamietnutá, ako neoprávnená.

Do záruky u senzorovej techniky STEINEL,  nie sú zahrnuté tieto vady a časti  (diely) výrobku:

-  vady spôsobujúce nefunkčnosť výrobku vzniknuté, ako dôsledok  používania výrobku v rozpore s jeho  funkčným určením, alebo v rozpore s návodom na použitie a to predovšetkým: použitie interiérového svietidla v exteriéroch, alebo v prostredí na ktoré nie je konštruované,
-  vady ako rozbitie, či iné mechanické poškodenie výrobku, alebo jeho časti.

Pokiaľ sa na výrobku vyskytne chyba spôsobená  ako následok nesprávneho použitia výrobku ( zlé nastavenie funkčnosti a pod.) , bude uplatnená reklamácia zamietnutá, ako neoprávnená. V prípade neoprávnenej reklamácie má Neco SK, a.s., právo vyúčtovať kupujúcemu čiastku zodpovedajúcu účelne vynaloženým nákladom na reklamačné konanie a to predovšetkým:     

-  diagnostiku, servisné práce ( napr. vyčistenie, pokiaľ servisná práca  slúži k predchádzaniu ďalšieho znefunkčnenia výrobku ) a funkčné preskúšanie, rovnako tiež  prepravné náklady (a to bez ohľadu na to, aký spôsob dopravy  servisné stredisko zvolilo) . Tieto nároky vznikajú spoločnosti Neco SK, a.s.  aj  v prípade, ak  bola uplatnená reklamácia v dobe počas ktorej sa na výrobok záruka vzťahuje, avšak táto bola zamietnutá.

Servis – výrobky Steinel  zverte do opravy len autorizovanému servisnému stredisku
NECO SK a.s, 019 01 Ilava, ul. Ružová č. 111.

Práva kupujúceho zo záruky sú upravené v Reklamačnom poriadku spoločnosti NECO SK, a.s.


Reklamačný poriadok:

1. Na výrobky Steinel, Novus, SENSES sa poskytuje záruka v rozsahu určenom v záručnom vyhlásení spoločnosti NECO SK, a.s.

2. Ak sa na výrobku objaví chyba, na ktorú sa záruka vzťahuje, je kupujúci povinný uplatniť prípadnú reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení chyby a s výrobkom nepokračovať v práci a ani sa nesnažiť o jeho opravu.

3. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť priamo v spoločnosti NECO SK, a.s., a.s. alebo u predajcu  u ktorého daný výrobok kúpil.

4. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do SR doviezla firma NECO SK, a.s.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť:
    •    Chybný výrobok označený evidenčným číslom ( nálepka, ktorá slúži zároveň ako plomba)
    •    Doklad o nákupe výrobku, na ktorom je zreteľne uvedený dátum zakúpenia výrobku,

6. UPOZORNENIE: Pre uplatnenie reklamácie nálepku s číslom výrobku nikdy neodstraňujte!!! Ak nebude číslo uvedené priamo na výrobku v čase uplatnenia reklamácie čitateľné alebo ak bude chýbať, reklamácia bude zamietnutá.

7. Osoba uplatňujúca reklamáciu preukáže spoločnosti NECO SK, a.s. svoju totožnosť a prípadné oprávnenie konať pri reklamácii v mene kupujúceho.

8. Spoločnosť, NECO SK, a.s., alebo  predajca, u ktorého je reklamácia uplatnená, nie je povinná prijať na vybavenie reklamácie výrobok, ak ho kupujúci neodovzdá so všetkými súčasťami a príslušenstvom.

9. Presné označenie vytýkaných chýb a špecifikáciu opráv, ktoré kupujúci voči   spoločnosti Neco SK, a.s. uplatňuje, je potrebné spoločnosti  NECO SK, a.s., alebo  predajcovi, u ktorého sa reklamácia uplatňuje, uviesť hneď na počiatku pri uplatnení reklamácie (písomne), najneskôr pred odovzdaním reklamovaného predmetu spoločnosti NECO SK, a.s..,  alebo  predajcovi, u ktorého je reklamácia uplatnená.

10. Spol. NECO SK, a.s.,  alebo  predajca,  u ktorého je reklamácia uplatnená, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného výrobku
a)  prijme reklamovaný predmet do reklamačného konania, v priebehu ktorého dôjde bez zbytočného odkladu k vybaveniu oprávnenej reklamácie, o prevzatí reklamovaného predmetu vystaví NECO SK, a.s., prípadne  predajca, u ktorého je reklamácia uplatnená, kupujúcemu písomný doklad, ktorého správnosť potvrdia obidve zmluvné strany svojimi podpismi,
b)  odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a ihneď, alebo najneskôr do 3 pracovných dní a kupujúceho vyzve k odobratiu  reklamovaného predmetu prijme reklamovaný predmet na odborné posúdenie, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná ako oprávnená a v rámci reklamačného konania bez zbytočného odkladu vybavená, alebo bude odmietnutá. O prevzatí reklamovaného predmetu vystaví NECO SK, a.s.prípadne  predajca, u ktorého je reklamácia uplatnená, písomný doklad, ktorého správnosť potvrdia obidve zmluvné strany svojimi podpismi. Spôsob vybavenia reklamácie (uznanie reklamácie ako oprávnené,  alebo odmietnutie reklamácie ako neoprávnené) oznámi NECO SK, a.s.spotrebiteľovi uplatňujúcemu reklamáciu v zákonom stanovenej lehote .

12. V prípade ak má výrobok chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá nedovoľuje jeho riadne používanie ako bezchybného výrobku, alebo ak sa jedná o chyby síce odstrániteľné, pre ktorých opakovaný výskyt alebo väčší počet  ( min. 3x tá istá vada)  kupujúci nemôže výrobok riadne používať, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo na odstúpenie  od zmluvy.

13. Ak sa jedná o iné chyby neodstrániteľné, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku alebo odstúpenie od zmluvy. Výšku zľavy stanoví spoločnosť NECO SK, a.s.

14. Možnosť prevziať reklamovaný predmet z reklamačného konania (v prípade kladne vybavenej reklamácie, ako aj v prípade odmietnutia reklamácie ako neoprávnenej) oznámi NECO SK, a.s., alebo  predajca u ktorého je reklamácia uplatnená, vopred dohodnutým spôsobom (písomne alebo niektorým z diaľkových komunikačných prostriedkov).  

15. Reklamovaný výrobok vydá NECO SK, a.s., alebo  predajca u ktorého je reklamácia uplatnená, po  vybavení reklamácie iba pri predložení originálu potvrdenia o prevzatí výrobku na reklamáciu.

16. Kupujúci je povinný reklamovaný výrobok vyzdvihnúť do jedného mesiaca po termíne vybavenia reklamácie, alebo po oznámení zo strany spoločnosti  NECO SK, a.s., alebo  predajcu u ktorého je reklamácia uplatnená.
Po uplynutí tejto lehoty je  NECO SK, a.s. alebo  predajca u ktorého je reklamácia uplatnená, oprávnená požadovať poplatok za uskladnenie výrobku. V prípade, ak si kupujúci výrobok nevyzdvihne v lehote šiestich mesiacov od doby, kedy bol povinný si výrobok vyzdvihnúť, je Neco SK, a.s.,  alebo  predajca u ktorého je reklamácia uplatnená, oprávnený výrobok zlikvidovať.

17. Doba od uplatnenia reklamácie do doby, kedy si kupujúci prevezme výrobok z reklamačného konania, najdlhšie však do doby, kedy je kupujúci povinný výrobok z reklamačného konania prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. NECO SK, a.s.,  alebo predajca, u ktorého je reklamácia uplatnená, vystaví kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie, o výsledku reklamačného konania a o dĺžke jeho trvania.

18. V prípade pozáručnej opravy sa na opravované časti výrobku poskytuje záruka v trvaní 3 mesiacov.


Reklamačný formulár

Oznámenie o uplatnení reklamácie


Vážení zákazníci, v prípade, ak sa na nami odbytovanom produkte vyskytla závada a v súvislosti s tým chcete uplatniť svoju reklamáciu, prosím vyplňte nižšieuvedené tlačivo za účelom zabezpečenia koordinácie doručenia reklamovaného produktu do nášho servisu.


Kompletné vyplnenie tohto formulára urýchli celý reklamačný proces, venujte mu preto prosím zvýšenú pozornosť.

Po doručení vyplneného tlačiva našej spoločnosti Vás budeme informovať o spôsobe odberu reklamovaného výrobku za účelom jeho doručenia do nášho servisného strediska (a to buď: osobne našim obchodným zástupcom , alebo našim zmluvným partnerom - kuriérom). V prípade, že výrobok doručíte osobne, alebo samostatne nemôžeme akceptovať Váš nárok na úhradu prepravných nákladov.
Pre právo uplatnenia reklamácie zabezpečte prosím, aby boli do servisu predložené v zmysle reklamačného poriadku.

Chybný výrobok označený výrobným číslom ( Výrobné číslo uvedené v záručnom liste musí súhlasiť s výrobným číslom uvedeným priamo na výrobku - nálepka, ktorá slúži zároveň ako plomba). UPOZORNENIE: Pre uplatnenie reklamácie nálepku s číslom výrobku nikdy neodstraňujte !!! Ak nebude číslo uvedené priamo na výrobku v čase uplatnenia reklamácie čitateľné alebo ak bude chýbať, reklamácia bude zamietnutá.- Doklad o nákupe výrobku, na ktorom je zreteľne uvedený dátum zakúpenia výrobku,
- Záručný list potvrdený predajcom výrobkov Steinel, Novus, Matador (platí pre všetky produkty s plombou začínajúcou písmenom A – G). Pre produkty s plombou začínajúcou písmenom F sa záručný list nevyžaduje.

Produkty do servisu posielajte výlučne na túto adresu.
NECO SK, a.s
Ružová ulica 111
019 01 ILAVA


Údaje o subjekte uplatňujúcom reklamáciu u výhradného dovozcu


Predajca (*)
Adresa predajcu (*)
Email predajcu (*)
Telefónne číslo (*)
Kontaktná osoba (*)
Dátum

Kontaktné údaje - spotrebiteľ


Dátum reklamácie
Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
Invalid Input

Údaje o výrobku


VýrobcaDruh výrobkuTyp výrobku
Číslo plomby alebo č. faktúry
Dátum kúpy výrobku
Popis závady:


Zadaný text nie je správny!


Pozrite si, ako Steinel veci fungujú
created by freshZone
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   Viac informácií.